Opća patologija

Opća patologijaPatomorfološka dijagnostika sa svrhom utvrđivanja uzroka bolovanja i uginuća različitih domaćih i divljih životinjskih vrsta.
Korištenje tehnike imunohistokemije i hibridizacije kao konfirmativne dijagnostičke metode za dijagnostiku virusnih bolesti svinja.
Histopatološke pretrage tkiva.