Patologija preživača i TSE

Patologija preživača i TSEMorfološka dijagnostika patoloških procesa na domaćim i divljim preživačima.
Brza dijagnostika animalnih transmisivnih spongiformnih encefalopatija.