Patologija riba

Patologija ribaDijagnostika bolesti akvatičnih organizama u nacionalnoj proizvodnji i pri uvozu iz drugih zemalja.
Dijagnostičke pretrage sa svrhom utvrđivanja zdravstvenog stanja riba i školjkaša iz uzgoja i ulova sa ciljem postavljanja dijagnoze i davanja preporuke o liječenju i mjerama suzbijanja bolesti.